Warunek pekniecia w plaskim stanie naprezen

Warunek pęknięcia w płaskim stanie naprężeń reprezentują łuki parabol i odcinki prostych. Wykres ten oparty jest na teorii Griffitha, który rozważał równowagę makroskopowych szczelin w naprężonym ośrodku sprężystym. Zaś warunek ścięcia określa krzywoliniowy sześciobok według Wołkowa. Wklęsłości tego sześcioboku pochodzą stąd, że uwzględniono wpływ osłabienia mikrowytrzymałości ziaren wskutek uprzednich odkształceń plastycznych. W mikroskopowo niejednorodnym ośrodku utrata wytrzymałości ogólnej następuje zwykle zanim jeszcze wszystkie ziarna ulegną uszkodzeniu, a to wskutek niestateczności stanu naprężeń, przy czym forma zniszczenia bywa na ogół mieszana. Dla tych przypadków podano w pracy Murzewskiego następującą koncepcję obliczania miary wytężenia. Warunek złomu rozdzielczego i poślizgowego aproksymujemy uproszczonymi wykresami: narożem Galileusza i sześciobokiem Treski (linie kreskowane). Obliczamy naprężenia zastępcze: aG = max (al a2 O) dla pęknięcia, aT = max (lali 1021, h – a2i) dla ścięcia Stałe r, t są to odpowiednie granice mikrowytrzymałości. Formy zniszczenia – kruchą i ciągliwą – można uważać za niezależne w sensie rachunku prawdopodobieństwa i obliczać stopień zniszczenia wzorem u= % -~; ,. +; ,. Krytyczny stopień zniszczenia jest zależny od typu pola naprężeń w przekroju elementu konstrukcyjnego. Dla jednorodnego pola naprężeń – przy pewnych założeniach co do zależności naprężeń i odkształceń(65) ftkr = 1/z. Wówczas naprężenie następcze oblicza się wzorem oM = 2 ftR, [patrz też: transgór rybnik, domex opole, bostal ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal domex opole transgór rybnik