w stanie granicznym uwzglednia sie elasto-plastyczna prace konstrukcji

Nie ma w tym żadnej różnicy w stosunku do tradycyjnego sposobu sprawdzania sztywności konstrukcji. Natomiast przy sprawdzeniu granicznego stanu nośności uwzględnia się okoliczności nowe, a mianowicie, że w stanie granicznym: 1) rozkład sił wewnętrznych (wskutek elasto-plastycznej pracy konstrukcji), oraz 2) wielkości i proporcje obciążeń są inne niż w stanie użytkowym. Fakty te są wzajemnie niezależne, to znaczy nie popełni się niekonsekwencji, jeśli uwzględni się tylko jeden z nich, nie uzna zaś drugiego. Wprowadzenie zasady, że w stanie granicznym uwzględnia się elasto-plastyczną pracę konstrukcji, spowodowałoby konieczność przejścia na inne metody obliczania konstrukcji statycznie niewyznaczalnych i przyjmowania nie liniowych rozkładów naprężeń w przekrojach nierównomiernie naprężonych: Metody te pozwoliłyby wykorzystać zbędne rezerwy bezpieczeństwa, jakie istnieją w tych przypadkach. [przypisy: braciaktrans, skręcanie prętów, lepiszcza bitumiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: braciaktrans lepiszcza bitumiczne skręcanie prętów