W analogicznych warunkach bardzo ciekawie zachowywaly sie zasadowe ogniotrwale wyroby magnezytowe

W analogicznych warunkach bardzo ciekawie zachowywały się zasadowe ogniotrwałe wyroby magnezytowe, które mimo działania na nie gazów o charakterze kwaśnym nie obniżały własności mechanicznych. Natomiast wyroby krzemionkowe, szamotowe, a także betony ognioodporne oparte na cemencie portlandzkim, tak w – atmosferze S02 jak i H2S, w podwyższonych temperatur-ach ulegały silnej korozji, a tym samym wykazały nieprzydatność do pracy jako wykładzina ogniotrwała, np. pieców i reaktorów w przemyśle kwasu siarkowego. Powodem niszczenia omawianych wyrobów są niekorzystne zmiany ich tekstury i struktury, wywołane przez siarczany powstające w wyniku reagowania tlenków siarki z alkaliami i tlenkami ziem alkalicznych, obecnymi w tworzywie. Mała porowatość i szczelność obmurza ogniotrwałego obok odporności na działanie tlenków siarki stanowi ważny warunek jego trwałości. W urządzeniach wykładanych wyrobami ogniotrwałymi temperatura robocza, jak już wspomnian o, dochodzi do 1700°C a nawet, wyżej. W wymienionych, a nawet niższych temperaturach pracy następuje zazwyczaj mięknięcie materiałów, tj . powstawanie w nich wraz z podwyższeniem temperatury coraz większych ilości związków płynnych, powodujących stan materiału zwany ,,piroplastycznym . [patrz też: ława drutowa, bostal, lepiszcza bitumiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal lepiszcza bitumiczne ława drutowa