Normy zagraniczne.

Normy zagraniczne. Tak samo jak w Polsce również w innych krajach istnieją normy dotyczące cementów. Normy te jednak w poszczególnych krajach różnią się pomiędzy sobą. Różnice dotyczą rodzajów znormalizowanych cementów oraz wymagań co do warunków technicznych i metod badań. Zależnie od rozwoju i potrzeb budownictwa w danym kraju używane są rodzaje cementu, o różnych właściwościach. Continue reading „Normy zagraniczne.”

mechanizacja robót w gospodarce lesnej

Coraz szerzej stosuje się mechanizację robót w gospodarce leśnej. W obecnym czasie, kiedy osiągnięto już poważne wyniki w podniesieniu produkcji nasion i stworzono warunki nieodzowne dla dalszego wzrostu ich produkcji. W całej rozciągłości stanęło zadanie wszechstronnego rozwoju hodowli zwierząt jako centralne zadanie partii i rządu w rozwoju gospodarki rolnej. Trzyletni plan rozwoju hodowli bydła, zatwierdzony postanowieniem Rady Ministrów i KC WKP. Jest bojowym programem wskazującym drogę do pomyślnego rozwiązania tego centralnego zadania w rozwoju gospodarki rolnej. Continue reading „mechanizacja robót w gospodarce lesnej”

Proces zmechanizowania robót

W okresie stalinowskich pięciolatek socjalistyczna gospodarka rolna ZSRR została wyposażona w nowoczesne urządzenia techniczne. Już na długo przed Wielką Wojną Narodową zasadnicze roboty polowe w gospodarstwach rolnych wykonywano przy pomocy ciągników i maszyn rolniczych. W przededniu wojny, w r. 1940, na rozległych obszarach Związku Radzieckiego czynnych było 530 tysięcy ciągników, 182 tysiące kombajnów, 228 tysięcy samochodów ciężarowych, ponad pół miliona pługów ciągnikowych oraz mnóstwo innych złożonych i prostych maszyn rolniczych. ZSRR pod względem zmechanizowania robót w gospodarstwach rolnych, ilości maszynowego wyposażenia oraz jego wykorzystania stoi na pierwszym miejscu w świecie. Continue reading „Proces zmechanizowania robót”

Obnizenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym

Obniżenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym za pomocą studzien Ręczne wykonanie wykopów fundamentowych jest bardzo pracochłonne i wymaga poważnego wysiłku człowieka. Z tego względu stosowane jest obecnie w Polsce tylko w małym zakresie. Na wszystkich większych budowach pracują maszyny zwane koparkami. Do najczęściej stosowanych na naszych budowach koparek należy uniwersalna koparka radziecka typ E-505. Pojemność łyżki do wybierania ziemi wynosi 0; 5 m. Continue reading „Obnizenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym”

Badanie cech wytrzymalosciowych

Badanie cech wytrzymałościowych Badanie cech wytrzymałościowych obejmuje oznaczenie wytrzymałości na zginanie oraz na ściskanie beleczek wykonanych z normalnej zaprawy cementowej. Zaprawa normalna składa się z następujących części wagowych: z 1 części cementu, 1 części piasku normowego drobnego, 2 części piasku normowego grubego oraz . 0,6 części wody. Na wykonanie 3 beleczek o wymiarach 4 X 4 X 16 cm, tj. do wypełnienia 1 formy odważa się: 450 g cementu, 450 g piasku normowego drobnego, 900 g piasku normowego grubego, 270 g wody. Continue reading „Badanie cech wytrzymalosciowych”

Stan taki – wybitnie sprzyja korozji wyrobów

Stan taki – wybitnie sprzyja korozji wyrobów. Dlatego zaleca się układanie wyrobów najbardziej ogniotrwałych w tych partiach obmurza, w których występują szczególnie gorące gazy i płomień działa na nie bezpośrednio, względnie tam, gdzie zachodzą najbardziej niekorzystne działania mechaniczne i chemiczne. W innych częściach obmurza można stosować materiały o niższej ogniotrwałości. Podczas ogrzewania wyroby ogniotrwałe powinny w niedużym stopniu zmieniać swoją objętość. Najmniejsze zmiany tego rodzaju wykazują wyroby kwarcowo-szamotowe, natomiast nieco większe kolejno: szamotowe, krzemionkowe i magnezytowe. Continue reading „Stan taki – wybitnie sprzyja korozji wyrobów”

Nalezy jednak pamietac o tym, ze wytrzymalosc mechaniczna wyrobów ogniotrwalych ulega zmianie podczas ogrzewania do wysokich temperatur

Należy jednak pamiętać o tym, że wytrzymałość mechaniczna wyrobów ogniotrwałych ulega zmianie podczas ogrzewania do wysokich temperatur. I tak wyroby szamotowe wykazują wzrost wytrzymałości na ściskanie podczas ogrzewania aż do temperatur 1 000–; -1200~e, po przejściu których następuje jej zmniejszenie. Podczas ogrzewania wyrobów krzemionkowych, ich wytrzymałość mechaniczna zmienia się wraz ze zmianami strukturalnymi towarzyszącymi przemianom SiOz. Ważnym wskaźnikiem jakości wyrobów ogniotrwałych, blisko związanym z wytrzymałością mechaniczną, jest ogniotrwałość pod obciążeniem, obrazująca skłonność do odkształcania się materiałów w wysokich temperaturach pod działaniem siły ściskającej. Z uwagi na różnicę temperatur pomiędzy ogniową powierzchnią roboczą wyrobów a jego partiami wewnętrznymi, wynikającą z małej przewodności cieplnej wyrobów ogniotrwałych, mięknięcie a tym samym możliwość deformowania się w pracy d otyczy tylko części wyrobów bezpośrednio narażonych na działanie najwyższych temperatur. Continue reading „Nalezy jednak pamietac o tym, ze wytrzymalosc mechaniczna wyrobów ogniotrwalych ulega zmianie podczas ogrzewania do wysokich temperatur”

Powazne znaczenie dla trwalosci obmurza ogniotrwalego ma równiez dobór odpowiedniej zaprawy dla poszczególnych odmian wyrobów

Poważne znaczenie dla trwałości obmurza ogniotrwałego ma również dobór odpowiedniej zaprawy dla poszczególnych odmian wyrobów. Najczęściej stosuje się zaprawy o podobnym składzie co wyroby, ale o nieco niższej ogniotrwałości zwykłej (o 40-:-60°C), a samo ułożenie i wymurowanie wykonuje się bardzo starannie. Przede wszystkim wyroby dobiera się kształtem i wymiarami tak, żeby nie zachodziła potrzeba ich mechanicznej obróbki, tj. przecinania i dociosywania, co wpływa niekorzystnie -na zwartość wyrobów. Ponadto należy pomiędzy układanymi wyrobami pozostawiać małe szczeliny, dokładnie wypełnione zaprawą ogniotrwałą. Continue reading „Powazne znaczenie dla trwalosci obmurza ogniotrwalego ma równiez dobór odpowiedniej zaprawy dla poszczególnych odmian wyrobów”