Miejsca w sciance szczelnej

Dla ochrony w czasie wbijania bali ścianki szczelnej ich górnych końców nakłada się na nie ochronne obręcze stalowe, które się zdejmuje po wybiciu pala. Oprócz ścianek szczelnych drewnianych stosuje się również ścianki żelbetowe lub stalowe. Po wykonaniu ścianki szczelnej przystępuje się do wybierania ziemi z nawodnionej warstwy gruntu. Ścianka szczelna musi być przy tym zagłębiona poniżej dna projektowanego wykopu i to tym głębiej, im jest wyższa. Miejsca w ściance szczelnej, przez które wdziera się woda, uszczelnia się pakułami. Continue reading „Miejsca w sciance szczelnej”

rzeczywiste warunki pracy konstrukcji

Zrezygnowanie z tradycyjnego, jednolitego współczynnika pewności i rozbicie go na 3 współczynniki obliczeniowe a co ułatwia przejście do obiektywnych metod oceny bezpieczeństwa konstrukcji, opartych na rachunku prawdopodobieństwa. Znaczenie tych współczynników jest następujące: a – współczynnik przeciążenia, co – współczynnik korekcyjny, uwzględniający błędy metod obliczeniowych i rzeczywiste warunki pracy konstrukcji, Jeśli mamy wystarczającą charakterystykę statyczną obciążenia P, względnego błędu obliczeń LI i granicy plastyczności Q, to można obliczyć analitycznie odpowiednie wartości współczynników obliczeniowych. Dla normalnych rozkładów prawdopodobieństw zmiennych losowych P, l). , Q korzystamy ze wzorów: a = 1 + Y vp W=1+yVLf Yj = 1- YVQ gdzie v – odpowiednie współczynniki zmienności, zdefiniowane jako stosunek odchylenia standartowego do wartości oczekiwanej odpowiedniej zmiennej losowej, r – współczynnik ufności zależny od klasy bezpieczeństwa ; np. dla elementów konstrukcyjnych budynków, których uszkodzenie nie pociąga katastrofalnych skutków, przyjmuje się y = 3. Continue reading „rzeczywiste warunki pracy konstrukcji”

WPLYW TEMPERATURY

WPŁYW TEMPERATURY Niskie temperatury nie wpływają ujemnie na własności wytrzymałościowe stopów aluminiowych. Przy obniżeniu temperatury od +20oe do – 800e wartości R, oraz Q02 nawet nieco wzrastają przy niedużym spadku wydłużenia jednostkowego aO/o (własność ta pozwoliła na budowę bardzo lekkich domów przenośnych, przeznaczonych na wyprawy antarktyczne w 1957/58 r. ). Pod tym względem stopy aluminium zachowują się znacznie korzystniej od stali, w której przy obniżeniu temperatury poniżej o-c występuje znaczny spadek wartości R, oraz Q02 (wyjątek stanowi stal o strukturze r, tj. o płaskocentrycznej siatce elementarnej). Continue reading „WPLYW TEMPERATURY”

Badanie cech wytrzymalosciowych

Badanie cech wytrzymałościowych Badanie cech wytrzymałościowych obejmuje oznaczenie wytrzymałości na zginanie oraz na ściskanie beleczek wykonanych z normalnej zaprawy cementowej. Zaprawa normalna składa się z następujących części wagowych: z 1 części cementu, 1 części piasku normowego drobnego, 2 części piasku normowego grubego oraz . 0,6 części wody. Na wykonanie 3 beleczek o wymiarach 4 X 4 X 16 cm, tj. do wypełnienia 1 formy odważa się: 450 g cementu, 450 g piasku normowego drobnego, 900 g piasku normowego grubego, 270 g wody. Continue reading „Badanie cech wytrzymalosciowych”

Reakcje chemiczne maja mniejsze znaczenie

Reakcje chemiczne mają mniejsze znaczenie i wpływ na własności wiążące lepiszcz bitumicznych, powodują natomiast zmian Y we własnościach jak: kruchość i utwardzenie wskutek procesów utleniania i polimeryzacji składników pod wpływem czynników atmosferycznych. Według nomenklatury polskiej pod nazwą bitumów rozumiemy dwie grupy lepiszcz bitumicznych, a mianowicie: 1) grupę asfaltów, 2) grupę smół. W grupie lepiszcz asfaltowych do nazwy asfalt dodajemy przymiotnik określający bliżej jego pochodzenie, np. asfalt ponaftowy, asfalt naturalny. Ponadto pod nazwę asfaltu włączone zostały również mieszaniny składające się z lepiszcza asfaltowego z kruszywem mineralnym, stosowane do budowy dróg (asfalt piaskowy, lany, asfaltobeton). Continue reading „Reakcje chemiczne maja mniejsze znaczenie”

w kitach kwasoodpornych zawierajacych szklo wodne o module nizszym niz 3

w kitach kwasoodpornych zawierających szkło wodne o module niższym niż 3, po upływie kilku miesięcy przeważają układy krystaliczne, a nie bezpostaciowe; – w procesie twardnienia obok reakcji głównych i zachodzą również reakcje uboczne, w wyniku których powstają związki kompleksowe, zawierające fluor, np. 9Si02 . 2NaF . 2H20 i inne; wydzielająca się przy tym krzemionka bezpostaciowa ulega odwodnieniu i cementuje ziarna wypełniacza kitu. Dalsze reakcje polegają na dehydratacji krzemionki i ostatecznym jej przejściu w trwałą odmianę wolnej krzemionki – Si02. Continue reading „w kitach kwasoodpornych zawierajacych szklo wodne o module nizszym niz 3”

Mineraly znacznie zmieniajace swoja objetosc wskutek rozmaitych przemian wewnetrznych podczas ogrzewania i studzenia powoduja powstawanie w wyrobach spekan

Minerały znacznie zmieniające swoją objętość wskutek rozmaitych przemian wewnętrznych podczas ogrzewania i studzenia powodują powstawanie w wyrobach spękań, szczelin lub też odprysków części wyrobów. Na przykład nagłe zmiany temperatury w zakresie 50+300°C oraz powyżej 1200°C powodują pękanie i rozpadanie się wyrobów krzemionkowych w wyniku zmian objętościowych charakterystycznych dla poszczególnych odmian polimorficznych kwarcu. Poza składem mineralnym i chemicznym również uziarnienie masy, z której uformowano wyroby, ma wpływ na omawiane własności. I tak materiały o ziarnie grubszym łatwiej wytrzymują nagłe zmiany temperatur niż drobnoziarniste, mniej porowate i bardziej zwarte. Wyroby ogniotrwałe są również narażone w pracy na ściskanie, niekiedy na ścieranie, natomiast znacznie rzadziej na rozciąganie i zginanie. Continue reading „Mineraly znacznie zmieniajace swoja objetosc wskutek rozmaitych przemian wewnetrznych podczas ogrzewania i studzenia powoduja powstawanie w wyrobach spekan”

Architektura 21szego wieku : Sopot Business Center / Studio za arhitekturu doo

Dzięki uprzejmości Studio za arhitekturu doo Sopot Business Center by Studio za arhitekturu doo jest laureatem II nagrody w konkursie na Zagrzeb w Chorwacji.
Posiada dynamiczny asortyment przestrzeni, które przesuwają się w sekcji tworząc odrębne otwarte przestrzenie, które zapewniają połączenia przez różne części kompleksu.
Więcej o tym projekcie po przerwie.
Podstawą kompleksu jest stworzenie przestrzeni, które zamiennie otwierają się na północ i południe, tworząc dynamiczną strukturę form piramidalnych.
Elementy te rozciągają się poziomo, jednakowo na wszystkich poziomach podziemnych i powierzchniowych. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Sopot Business Center / Studio za arhitekturu doo”

Architektura 21szego wieku : Ripples sportowe / Studio Symbioza

Dzięki uprzejmości Studio Symbioza Architekci Amit Gupta i Britta Knobel Gupta z indyjskiej firmy projektującej Studio Symbioza podzielili się z nami swoją ostatnią propozycją, Athletic Ripples, dla Rajiv Gandhi Sports Complex.
Dodatkowe zdjęcia i opis architektów można znaleźć po przerwie.
.
Sportowe fale.
jest projektem opartym na łączeniu użytkownika i jego zbudowanego środowiska w spójną całość. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Ripples sportowe / Studio Symbioza”