W okresie planu piecioletniego

Łączny plon zbóż w roku 1948 osiągnął 7,miliardów pudów, to znaczy poziom plonu przedwojennego z roku 1940; średnia plonu zbóż z 1 hektara przekroczyła nawet poziom przedwojenny. Średnia wydajność ciągnika o mocy 15 KM. osiągnęła 466 ha w stosunku do 411 ha w r. 1940. Zgodnie z postanowieniami pięcioletniego planu odbudowy i rozwoju narodowej gospodarki ZSRR na okres 1946 – 1950 ogólna moc parku ciągnikowego w KM w porównaniu z przed; wojennym 1940 rokiem wzrasta dwukrotnie. Continue reading „W okresie planu piecioletniego”

radzieckie ciagniki elektryczne

Przywiązując szczególnie wielkie znaczenie do wszechstronnej elektryfikacji gospodarstw rolnych Rząd ZSRR wydał cały szereg specjalnych zarządzeń w sprawie rozwoju elektryfikacji osiedli wiejskich, gdzie wytyczone zostały kierunki rozwoju elektryfikacji wsi; przewidziano też ważniejsze zarządzenia celem zapewnienia dla tej elektryfikacji materialnej i organizacyjnej bazy. W obwodzie swierdłowskim, jako pierwszym w ZSRR, już w 1947 roku przeprowadzono całkowitą elektryfikację kolektywnych gospodarstw rolnych. W roku 1947 dzięki elektryfikacji kolektywne gospodarstwa obwodu swierdłowskiego zaoszczędziły więcej niż 4,5 miliona; robotnikodniówek i 2 miliony jednodniówek. Jako pierwsze w świecie, radzieckie ciągniki elektryczne pracują sprawnie w warunkach normalnej eksploatacji, a pierwsze elektryczno-maszynowe stacje ciągnikowe rozpoczęły już pracę. W spaniały plan przekształcenia przyrody w rejonach stepowych i leśno-stepowych wciela się w życie w szerokich rozmiarach. Continue reading „radzieckie ciagniki elektryczne”

Wykopy waskoprzestrzenne

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonuje się najczęściej ręcznie, a szerokoprzestrzenne środkami mechanicznymi (koparki), jeżeli kubatura wykopów jest tak duża, że opłaca się sprowadzać koparkę. Wymiary wykopu powinny być nieco większe niż obrysie fundamentu. W wypadku np. gdy ściana piwniczna nie będzie miała izolacji pionowej, odległość dolnej krawędzi zbocza od lica ściany piwnicznej lub fundamentowej powinna wynosić 10-i-20 cm. Jeżeli natomiast wykonanie izolacji piwnicznej przeciwwilgociowa na murach piwnicznych lub fundamentowych jest przewidziane, odległość ta ze względu na miejsce robocze powinna być większa, tzn. Continue reading „Wykopy waskoprzestrzenne”

Wykonanie law fundamentowych z cegly

Wykonanie ław fundamentowych z cegły. Z ławami fundamentowymi zapoznaliśmy się już pokrótce w rozdziale II. Obecnie wiadomości te uzupełnimy potrzebnymi w praktyce murarza szczegółami. Do budowy fundamentów ceglanych należy stosować tylko cegłę dobrze wypaloną, o dużej wytrzymałości i małej nasiąkliwości. Zaprawy używa się cementowej 1: 4 lub, do fundamentów mniej obciążonych cementowo-wapiennej 1: 2 : 10. Continue reading „Wykonanie law fundamentowych z cegly”

Uwzglednianie obciazen granicznych rachunkowo

Uwzględnianie obciążeń granicznych rachunkowo ujmuje się tak że obciążenie nominalne (użytkowe) przemnaża się przez współczynniki przeciążenia aj, ustalone osobno dla różnych rodzajów obciążeń. Współczynniki przeciążenia nie zależą od materiału budowli, a tylko od zmienności obciążenia, dlatego można brać wartości ustalone dla konstrukcji stalowych wg PN-62/B-03200. Przy sprawdzaniu nośności granicznej konstrukcji, zamiast naprężeń dopuszczalnych k : stosowanych w metodzie tradycyjnej, wprowadza się tzw. naprężenia graniczne K. Można by je (na podstawie danych naprężeń dopuszczalnych k) ustalić np. Continue reading „Uwzglednianie obciazen granicznych rachunkowo”

AICuMgMn w stanie utwardzonym

Przy krótkotrwałym (kilkuminutowym) ogrzaniu do temperatury powyżej 150°C stopy twarde, nie podlegające obróbce cieplnej, tracą definitywnie na wytrzymałości, natomiast stopy przesycone odzyskują po oziębieniu w mniejszym (stopy AICuMgMn) lub większym stopniu (stopy AIMgSiMn) utraconą wytrzymałość. Jednak przy dłuższym ogrzewaniu ponad 150°C wszystkie stopy tracą znacznie na wytrzymałości. Spadek R, i Q02, a wzrost wydłużenia dla czystego aluminium Al 991>/0 w stanie półtwardym oraz stopu AICuMgMn w stanie utwardzonym. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem jest pełzanie stopu, które element obciążony naprężeniem dopuszczalnym doprowadzić może w temperaturze około 200°C do niedozwolonych odkształceń, a konstrukcję nawet do załamania. Konstrukcje aluminiowe, poddane przez dłuższy czas temperaturze ponad 100°C, należałoby więc otoczyć warstwą ochronną, jednak wówczas tracą one jedną ze swych głównych zalet, tj. Continue reading „AICuMgMn w stanie utwardzonym”

SKRECANIE SWOBODNE (CZYSTE)

SKRĘCANIE SWOBODNE (CZYSTE) Przy skręcaniu swobodnym odległości pomiędzy odpowiednimi punktami przekrojów nie ulegają zmianie, długości włókien podłużnych pozostają niezmienione, wobec czego w przekroju poprzecznym pręta nie występują naprężenia normalne, a tylko naprężenia styczne. W przekroju prostokątnym największe naprężenie styczne wystąpi w środku dłuższego boku. Naprężenie styczne w środku boku krótszego przy h > 4 t wynosi v, = 0,74 . smax a. Przekrój skrzynkowy prostokątny Większe naprężenie występuje w cieńszej ściance. Continue reading „SKRECANIE SWOBODNE (CZYSTE)”

Przekrój rurowy okragly

Przekrój rurowy okrągły Naprężenie w przekroju rurowym jest w tym przypadku 2,5 raza większe niż T. w pełnym, natomiast pole przekroju rurowego jest 5 razy mniejsze. Stosunek F wypada więc dwa razy mniejszy dla przekroju rurowego niż dla pełnego. c. Przekrój rurowy eliptyczny o niezmiennej grubości t w, = 2abnt a, b oznaczają półosie elipsy, mierzone w linii środkowej przekroju. Continue reading „Przekrój rurowy okragly”