Lawa drutowa narozna

Ława drutowa narożna składa się z 2 desek grubości 3-4 cm umocowanych do wbitych w ziemię pali ściśle równolegle do odpowiednich boków wytyczanego budynku i o kątach równych kątom naroża. Ławę pośrednią tworzy jedna deska przybita do dwóch pali. Wysokość ław wynosi 80-; . -130 cm. Ławy ustawia się w takiej odległości od krawędzi rzutu poziomego budynku, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie wykonywania wykopów pod fundamenty. Continue reading „Lawa drutowa narozna”

Obnizenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym

Obniżenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym za pomocą studzien Ręczne wykonanie wykopów fundamentowych jest bardzo pracochłonne i wymaga poważnego wysiłku człowieka. Z tego względu stosowane jest obecnie w Polsce tylko w małym zakresie. Na wszystkich większych budowach pracują maszyny zwane koparkami. Do najczęściej stosowanych na naszych budowach koparek należy uniwersalna koparka radziecka typ E-505. Pojemność łyżki do wybierania ziemi wynosi 0; 5 m. Continue reading „Obnizenie poziomu wody gruntowej w wykopie fundamentowym”

Badania wytrzymalosci na zginanie

Wodę kąpieli należy zmieniać co 7 dni. Do każdego badania sporządza się 3 beleczki, tj. gdy badamy wytrzymałość po 7 i po 28 dniach należy sporządzić po 6 beleczek. Badania wytrzymałości na zginanie Wyjętą 2l kąpieli wodnej beleczkę wkłada się pomiędzy pręty przy- rządu do badania na zginanie (aparat Michaelisa ) tak, żeby górna powierzchnia beleczki przy formowaniu była teraz pionowa (obrót ° 90 O). Następnie próbkę obciąża się siłą skupioną w połowie jej długości do chwili złamania. Continue reading „Badania wytrzymalosci na zginanie”

Po ostudzeniu i rozcienczeniu roztworu woda

Po ostudzeniu i rozcieńczeniu roztworu wodą, po dodaniu 10 cm kwasu azotowego, mieszaninę ogrzewa się przez fi minut, odsącza, przemywa roztworem NH4CI i wodą osad zebrany na sączku, suszy i waży. Strata mlewa na ciężarze, która w zasadzie nie powinna przekraczać 1010 wyraża jego kwasoodporność (KW) w wysokości 99% KW= (N-M) 100 gdzie: N – naważka próbki, M – masa próbki po prażeniu. Korzystając z drugiej metody, wprowadzonej m. in. w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, kostki wycięte z materiału poddanego badaniu, o wymiarach 5X5X5 cm i ciężarze c, suszy się, waży i ogrzewa pod chłodnicą zwrotną w ciągu 8 dni w 75-procentowym kwasie siarkowym. Continue reading „Po ostudzeniu i rozcienczeniu roztworu woda”

ODPORNOSC NA KOROZJE ZAPRAW KWASOODPORNYCH

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ ZAPRAW KWASOODPORNYCH. Zaprawy kwasoodporne wykorzystywane do wiązania różnych tworzyw ceramicznych, m. in. kamionkowych i leizny kamiennej, posiadają rozmaitą osnowę. Jedne z nich, organiczne, zawierają jako główne składniki asfalty, względnie inne związki bitumiczne, inne – mineralne – zestawia się np. Continue reading „ODPORNOSC NA KOROZJE ZAPRAW KWASOODPORNYCH”

W analogicznych warunkach bardzo ciekawie zachowywaly sie zasadowe ogniotrwale wyroby magnezytowe

W analogicznych warunkach bardzo ciekawie zachowywały się zasadowe ogniotrwałe wyroby magnezytowe, które mimo działania na nie gazów o charakterze kwaśnym nie obniżały własności mechanicznych. Natomiast wyroby krzemionkowe, szamotowe, a także betony ognioodporne oparte na cemencie portlandzkim, tak w – atmosferze S02 jak i H2S, w podwyższonych temperatur-ach ulegały silnej korozji, a tym samym wykazały nieprzydatność do pracy jako wykładzina ogniotrwała, np. pieców i reaktorów w przemyśle kwasu siarkowego. Powodem niszczenia omawianych wyrobów są niekorzystne zmiany ich tekstury i struktury, wywołane przez siarczany powstające w wyniku reagowania tlenków siarki z alkaliami i tlenkami ziem alkalicznych, obecnymi w tworzywie. Mała porowatość i szczelność obmurza ogniotrwałego obok odporności na działanie tlenków siarki stanowi ważny warunek jego trwałości. Continue reading „W analogicznych warunkach bardzo ciekawie zachowywaly sie zasadowe ogniotrwale wyroby magnezytowe”

Mineraly znacznie zmieniajace swoja objetosc wskutek rozmaitych przemian wewnetrznych podczas ogrzewania i studzenia powoduja powstawanie w wyrobach spekan

Minerały znacznie zmieniające swoją objętość wskutek rozmaitych przemian wewnętrznych podczas ogrzewania i studzenia powodują powstawanie w wyrobach spękań, szczelin lub też odprysków części wyrobów. Na przykład nagłe zmiany temperatury w zakresie 50+300°C oraz powyżej 1200°C powodują pękanie i rozpadanie się wyrobów krzemionkowych w wyniku zmian objętościowych charakterystycznych dla poszczególnych odmian polimorficznych kwarcu. Poza składem mineralnym i chemicznym również uziarnienie masy, z której uformowano wyroby, ma wpływ na omawiane własności. I tak materiały o ziarnie grubszym łatwiej wytrzymują nagłe zmiany temperatur niż drobnoziarniste, mniej porowate i bardziej zwarte. Wyroby ogniotrwałe są również narażone w pracy na ściskanie, niekiedy na ścieranie, natomiast znacznie rzadziej na rozciąganie i zginanie. Continue reading „Mineraly znacznie zmieniajace swoja objetosc wskutek rozmaitych przemian wewnetrznych podczas ogrzewania i studzenia powoduja powstawanie w wyrobach spekan”

Ogrzewanie obmurza do temperatur wysokich (ponad 1000°C) prowadzic nalezy z rózna szybkoscia w zaleznosci od rodzaju uzytych wyrobów

Ogrzewanie obmurza do temperatur wysokich (ponad 1000°C) prowadzić należy z różną szybkością w zależności od rodzaju użytych wyrobów. Piec zbudowany z wyrobów szamotowych nagrzewać można szybciej, tj. przy wzroście temperatury do 40°C na godzinę , a nieco wolniej w przypadku zastosowania do wymurówki dużych kształtek szamotowych, względnie kształtek o formie skomplikowanej. Dużej ostrożności wymaga ogrzewanie materiałów krzemionkowych, które cechuje stosunkowo duża i nierównomierna rozszerzalność cieplna przy wzrastającej temperaturze, spowodowana zmianami polimorficznymi, szczególnie w zakresach temperatur 100-; -200, 230-; -. 300 oraz 550-; -600°C. Continue reading „Ogrzewanie obmurza do temperatur wysokich (ponad 1000°C) prowadzic nalezy z rózna szybkoscia w zaleznosci od rodzaju uzytych wyrobów”