Normy zagraniczne.

Normy zagraniczne. Tak samo jak w Polsce również w innych krajach istnieją normy dotyczące cementów. Normy te jednak w poszczególnych krajach różnią się pomiędzy sobą. Różnice dotyczą rodzajów znormalizowanych cementów oraz wymagań co do warunków technicznych i metod badań. Zależnie od rozwoju i potrzeb budownictwa w danym kraju używane są rodzaje cementu, o różnych właściwościach. Continue reading „Normy zagraniczne.”

mechanizacja robót w gospodarce lesnej

Coraz szerzej stosuje się mechanizację robót w gospodarce leśnej. W obecnym czasie, kiedy osiągnięto już poważne wyniki w podniesieniu produkcji nasion i stworzono warunki nieodzowne dla dalszego wzrostu ich produkcji. W całej rozciągłości stanęło zadanie wszechstronnego rozwoju hodowli zwierząt jako centralne zadanie partii i rządu w rozwoju gospodarki rolnej. Trzyletni plan rozwoju hodowli bydła, zatwierdzony postanowieniem Rady Ministrów i KC WKP. Jest bojowym programem wskazującym drogę do pomyślnego rozwiązania tego centralnego zadania w rozwoju gospodarki rolnej. Continue reading „mechanizacja robót w gospodarce lesnej”

Proces zmechanizowania robót

W okresie stalinowskich pięciolatek socjalistyczna gospodarka rolna ZSRR została wyposażona w nowoczesne urządzenia techniczne. Już na długo przed Wielką Wojną Narodową zasadnicze roboty polowe w gospodarstwach rolnych wykonywano przy pomocy ciągników i maszyn rolniczych. W przededniu wojny, w r. 1940, na rozległych obszarach Związku Radzieckiego czynnych było 530 tysięcy ciągników, 182 tysiące kombajnów, 228 tysięcy samochodów ciężarowych, ponad pół miliona pługów ciągnikowych oraz mnóstwo innych złożonych i prostych maszyn rolniczych. ZSRR pod względem zmechanizowania robót w gospodarstwach rolnych, ilości maszynowego wyposażenia oraz jego wykorzystania stoi na pierwszym miejscu w świecie. Continue reading „Proces zmechanizowania robót”

Wykopy pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty wykonuje się różnymi sposobami w zależności od napotykanych warunków gruntowych, a więc od tego, jak głęboko znajduje się warstwa gruntu o wymaganej nośności, czy grunt jest suchy, czy nasycony wodą itp. Wykopy w gruncie suchym. Dla budynków niepodpiwniczonych wykonuje się wykopy tylko pod ławy fundamentowe. Wykopy te noszą nazwę wąskoprzestrzennych. Do wykopów wąskoprzestrzennych zaliczamy te, których szerokość nie przekracza 1,5 m. Continue reading „Wykopy pod fundamenty”

Scianki szczelne wykonuje sie przewaznie z szeregu wbitych w ziemie grubych bali drewnianych

Ścianki szczelne wykonuje się przeważnie z szeregu wbitych w ziemię grubych bali drewnianych, łącząc je ze sobą. Najpierw wbija się tzw. pale kierunkowe w odległości co 2 do 4 m, a między tymi palami wbija się po obu stronach pale ścianki szczelnej. W środku wbija się ostatni bal zamykający zwany klinem. W celu utrzymania kierunku zabijania bali, od pali kierujących mocuje się z obu stron tzw. Continue reading „Scianki szczelne wykonuje sie przewaznie z szeregu wbitych w ziemie grubych bali drewnianych”

rzeczywiste warunki pracy konstrukcji

Zrezygnowanie z tradycyjnego, jednolitego współczynnika pewności i rozbicie go na 3 współczynniki obliczeniowe a co ułatwia przejście do obiektywnych metod oceny bezpieczeństwa konstrukcji, opartych na rachunku prawdopodobieństwa. Znaczenie tych współczynników jest następujące: a – współczynnik przeciążenia, co – współczynnik korekcyjny, uwzględniający błędy metod obliczeniowych i rzeczywiste warunki pracy konstrukcji, Jeśli mamy wystarczającą charakterystykę statyczną obciążenia P, względnego błędu obliczeń LI i granicy plastyczności Q, to można obliczyć analitycznie odpowiednie wartości współczynników obliczeniowych. Dla normalnych rozkładów prawdopodobieństw zmiennych losowych P, l). , Q korzystamy ze wzorów: a = 1 + Y vp W=1+yVLf Yj = 1- YVQ gdzie v – odpowiednie współczynniki zmienności, zdefiniowane jako stosunek odchylenia standartowego do wartości oczekiwanej odpowiedniej zmiennej losowej, r – współczynnik ufności zależny od klasy bezpieczeństwa ; np. dla elementów konstrukcyjnych budynków, których uszkodzenie nie pociąga katastrofalnych skutków, przyjmuje się y = 3. Continue reading „rzeczywiste warunki pracy konstrukcji”

Z tak przygotowanej zaprawy nalezy odwazyc 3 porcje

Tak przygotowaną zaprawę rozmieszcza, się równomiernie we wgłębieniu mieszarki normowej i uruchamia mieszarkę. Po 20 obrotach miski należy wyjąć z mieszarki zaprawę i jeszcze raz ręcznie mieszać w misce przez 1 minutę. Z tak przygotowanej zaprawy należy odważyć 3 porcje po 310 g: i równomiernie rozłożyć każdą z nich w osobnej przegrodzie formy, a następnie ubić 20 uderzeniami ubijaka (ubijać tylko własnym ciężarem ubijaka, tzn. tylko ręką ubijak podnosić do góry ). Po ubiciu pierwszej warstwy dodaje się drugi raz 310 g zaprawy do każdej przegrody formy i ubija się tak, jak poprzednią warstwę. Continue reading „Z tak przygotowanej zaprawy nalezy odwazyc 3 porcje”

W wiekszosci przypadków omawiane wyroby znajduja zastosowanie w srodowiskach charakteryzujacych sie niszczacym oddzialywaniem kwasów i zasad

W większości przypadków omawiane wyroby znajdują zastosowanie w środowiskach charakteryzujących się niszczącym oddziaływaniem kwasów i zasad. W związku z tym laboratoryjne metody badania ich odporności uwzględniają te dwa krańcowo różne przypadki. Wyroby kwasoodporne w urządzeniach przemysłowych poddane są zwykle działaniu gorących kwasów o różnym stężeniu względnie działaniu ich par. Najczęściej stosowane metody określania kwasoodporności materiałów ceramicznych uwzględniają bądź badanie proszków przygotowanych z takich materiałów, bądź też badanie próbek twardych i zwartych wyciętych z wyrobów, bądź też całych wyrobów. Pierwsza metoda ma zastosowanie w odniesieniu do proszków o różnej granulacji, poddawanych działaniu gorących odpowiednio dobranych kwasów lub ich mieszanin i trwa stosunkowo krótko. Continue reading „W wiekszosci przypadków omawiane wyroby znajduja zastosowanie w srodowiskach charakteryzujacych sie niszczacym oddzialywaniem kwasów i zasad”

ODPORNOSC NA KOROZJE ZAPRAW KWASOODPORNYCH

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ ZAPRAW KWASOODPORNYCH. Zaprawy kwasoodporne wykorzystywane do wiązania różnych tworzyw ceramicznych, m. in. kamionkowych i leizny kamiennej, posiadają rozmaitą osnowę. Jedne z nich, organiczne, zawierają jako główne składniki asfalty, względnie inne związki bitumiczne, inne – mineralne – zestawia się np. Continue reading „ODPORNOSC NA KOROZJE ZAPRAW KWASOODPORNYCH”