Scianki szczelne wykonuje sie przewaznie z szeregu wbitych w ziemie grubych bali drewnianych

Ścianki szczelne wykonuje się przeważnie z szeregu wbitych w ziemię grubych bali drewnianych, łącząc je ze sobą. Najpierw wbija się tzw. pale kierunkowe w odległości co 2 do 4 m, a między tymi palami wbija się po obu stronach pale ścianki szczelnej. W środku wbija się ostatni bal zamykający zwany klinem. W celu utrzymania kierunku zabijania bali, od pali kierujących mocuje się z obu stron tzw. Continue reading „Scianki szczelne wykonuje sie przewaznie z szeregu wbitych w ziemie grubych bali drewnianych”

Wykopy waskoprzestrzenne

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonuje się najczęściej ręcznie, a szerokoprzestrzenne środkami mechanicznymi (koparki), jeżeli kubatura wykopów jest tak duża, że opłaca się sprowadzać koparkę. Wymiary wykopu powinny być nieco większe niż obrysie fundamentu. W wypadku np. gdy ściana piwniczna nie będzie miała izolacji pionowej, odległość dolnej krawędzi zbocza od lica ściany piwnicznej lub fundamentowej powinna wynosić 10-i-20 cm. Jeżeli natomiast wykonanie izolacji piwnicznej przeciwwilgociowa na murach piwnicznych lub fundamentowych jest przewidziane, odległość ta ze względu na miejsce robocze powinna być większa, tzn. Continue reading „Wykopy waskoprzestrzenne”

Warunek pekniecia w plaskim stanie naprezen

Warunek pęknięcia w płaskim stanie naprężeń reprezentują łuki parabol i odcinki prostych. Wykres ten oparty jest na teorii Griffitha, który rozważał równowagę makroskopowych szczelin w naprężonym ośrodku sprężystym. Zaś warunek ścięcia określa krzywoliniowy sześciobok według Wołkowa. Wklęsłości tego sześcioboku pochodzą stąd, że uwzględniono wpływ osłabienia mikrowytrzymałości ziaren wskutek uprzednich odkształceń plastycznych. W mikroskopowo niejednorodnym ośrodku utrata wytrzymałości ogólnej następuje zwykle zanim jeszcze wszystkie ziarna ulegną uszkodzeniu, a to wskutek niestateczności stanu naprężeń, przy czym forma zniszczenia bywa na ogół mieszana. Continue reading „Warunek pekniecia w plaskim stanie naprezen”

rzeczywiste warunki pracy konstrukcji

Zrezygnowanie z tradycyjnego, jednolitego współczynnika pewności i rozbicie go na 3 współczynniki obliczeniowe a co ułatwia przejście do obiektywnych metod oceny bezpieczeństwa konstrukcji, opartych na rachunku prawdopodobieństwa. Znaczenie tych współczynników jest następujące: a – współczynnik przeciążenia, co – współczynnik korekcyjny, uwzględniający błędy metod obliczeniowych i rzeczywiste warunki pracy konstrukcji, Jeśli mamy wystarczającą charakterystykę statyczną obciążenia P, względnego błędu obliczeń LI i granicy plastyczności Q, to można obliczyć analitycznie odpowiednie wartości współczynników obliczeniowych. Dla normalnych rozkładów prawdopodobieństw zmiennych losowych P, l). , Q korzystamy ze wzorów: a = 1 + Y vp W=1+yVLf Yj = 1- YVQ gdzie v – odpowiednie współczynniki zmienności, zdefiniowane jako stosunek odchylenia standartowego do wartości oczekiwanej odpowiedniej zmiennej losowej, r – współczynnik ufności zależny od klasy bezpieczeństwa ; np. dla elementów konstrukcyjnych budynków, których uszkodzenie nie pociąga katastrofalnych skutków, przyjmuje się y = 3. Continue reading „rzeczywiste warunki pracy konstrukcji”

W wiekszosci przypadków omawiane wyroby znajduja zastosowanie w srodowiskach charakteryzujacych sie niszczacym oddzialywaniem kwasów i zasad

W większości przypadków omawiane wyroby znajdują zastosowanie w środowiskach charakteryzujących się niszczącym oddziaływaniem kwasów i zasad. W związku z tym laboratoryjne metody badania ich odporności uwzględniają te dwa krańcowo różne przypadki. Wyroby kwasoodporne w urządzeniach przemysłowych poddane są zwykle działaniu gorących kwasów o różnym stężeniu względnie działaniu ich par. Najczęściej stosowane metody określania kwasoodporności materiałów ceramicznych uwzględniają bądź badanie proszków przygotowanych z takich materiałów, bądź też badanie próbek twardych i zwartych wyciętych z wyrobów, bądź też całych wyrobów. Pierwsza metoda ma zastosowanie w odniesieniu do proszków o różnej granulacji, poddawanych działaniu gorących odpowiednio dobranych kwasów lub ich mieszanin i trwa stosunkowo krótko. Continue reading „W wiekszosci przypadków omawiane wyroby znajduja zastosowanie w srodowiskach charakteryzujacych sie niszczacym oddzialywaniem kwasów i zasad”

Badanie odpornosci na niszczenie chemiczne prowadzi sie przy uzyciu kwasów lub zasad

Badanie odporności na niszczenie chemiczne prowadzi się przy użyciu kwasów lub zasad, a więc stężonych lub rozcieńczonych kwasów i zasad nieorganicznych: H2S04, HCI, HN03 oraz NaOH, w temperaturach normalnych i wyższych. Często badania uzupełnia się pomiarem różnych własności termicznych , np. przewodności cieplnej (0+100°C), rozszerzalności cieplnej, ciepła właściwego, odporności na nagłe zmiany temperatur, jak również w przypadku wytwarzania elektroizolatorów pomiarem wytrzymałości wyrobów na przebicie elektryczne. Charakterystyczne własności surowców wykorzystywanych w petrurgii oraz wyrobów z nich otrzymywanych. Zestawione dane wskazują, że własności leizny kształtują się korzystniej niż własności surowców, z których ona powstała, jakkolwiek można stwierdzić odpowiednie zróżnicowanie cech tak tworzyw szklistych, jak i krystalicznych otrzymywanych z różnych surowców. Continue reading „Badanie odpornosci na niszczenie chemiczne prowadzi sie przy uzyciu kwasów lub zasad”