Wykopy pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty wykonuje się różnymi sposobami w zależności od napotykanych warunków gruntowych, a więc od tego, jak głęboko znajduje się warstwa gruntu o wymaganej nośności, czy grunt jest suchy, czy nasycony wodą itp. Wykopy w gruncie suchym. Dla budynków niepodpiwniczonych wykonuje się wykopy tylko pod ławy fundamentowe. Wykopy te noszą nazwę wąskoprzestrzennych. Do wykopów wąskoprzestrzennych zaliczamy te, których szerokość nie przekracza 1,5 m. Continue reading „Wykopy pod fundamenty”

WYTRZYMALOSC ZMECZENIOWA

WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA Przy obciążeniach zmiennych rozróżniamy następujące określenia ; Umsx – naprężenie największe; amin – naprężenie najmniejsze n = liczba zmian naprężeń (cykli); Dla amax = amin = const r = + 1: naprężenie stałe, amax = ~ amin r = – 1: naprężenia wahadłowe (oscylujące), amin = O r = O: naprężenia tętniące (pulsujące), Wytrzymałością zmęczeniową nazywamy najwyższe naprężenie, jakie przenieść może próbka materiału po n okresach obciążeń przy danym naprężeniu najmniejszym. Oznaczamy ją 0max lub R, z indeksem oznaczającym charakterystykę cyklu, a więc np. Rz(-l) oznacza wytrzymałość przy naprężeniach wahadłowych, Rz(O) – przy naprężeniach tętniących itp. Dla stałego obciążenia rozciągającego Rz(+l) = Rr. Wytrzymałość zmęczeniowa zależy od sposobu działania siły i jest największa przy zginaniu, mniejsza dla sił osiowych, najmniejsza przy skręcaniu. Continue reading „WYTRZYMALOSC ZMECZENIOWA”

Zaleznosc wytrzymalosci zmeczeniowej

Zależność wytrzymałości zmęczeniowej od liczby zmian naprężeń przedstawia krzywa W 8hZ/era, którą nanosi się zazwyczaj w podziałce logarytmicznej. Krzywa Wohlera dla stopów aluminiowych, wg doświadczeń amerykańskich. Doświadczenia były wykonane na próbkach okrągłych (/) 50 mm, poddanych obrotowo-giętnym naprężeniom wahadłowym. (Stop 24S – T3 odpowiada stopowi AICuMgMn w stanie przesyconym i samorzutnie starzonym, stop 61S-T6 – stopowi AIMgSi Mn w stanie przesyconym i sztucznie starzonym, stop 75S-T6 – stopowi AIZnMgCu w stanie przesyconym i sztucznie starzonym). Krzywą Wohlera dla blachownic ze stopu AlMg5MnCr według badań przeprowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Continue reading „Zaleznosc wytrzymalosci zmeczeniowej”

Nieswobodnemu spaczeniu moze tez ulec pret

Jeśli po spaczeniu powierzchnie dowolnych (nie sąsiadujących) przekrojów pręta przylegają do siebie, co następuje wówczas, gdy spaczenie nie natrafia na żadne przeszkody, mówimy o swobodnym spaczeniu przekrojów – lub krócej – o skręcaniu swobodnym, zwanym też skręcaniem Saint- Venanta. Przypadek taki zachodzi, gdy na oba końce pręta o niezmiennym przekroju działają momenty skręcające o przeciwnym zwrocie, co w praktyce inżynierskiej występuje rzadko. Częściej będziemy mieli doczynienia z przypadkami, gdy swobodne spaczenie wszystkich przekrojów natrafia na przeszkody. Mówimy wówczas o nieswobodnym paczeniu się przekrojów lub o nieswobodnym skręcaniu. Nieswobodnemu spaczeniu może też ulec pręt, na którego końce działają momenty o przeciwnych zwrotach, jeśli pręt posiada przepony utrudniające paczenie przekrojów, lub jeśli wymiary przekroju poprzecznego zmieniają się wzdłuż podłużnej osi pręta. Continue reading „Nieswobodnemu spaczeniu moze tez ulec pret”

AICuMgMn w stanie utwardzonym

Przy krótkotrwałym (kilkuminutowym) ogrzaniu do temperatury powyżej 150°C stopy twarde, nie podlegające obróbce cieplnej, tracą definitywnie na wytrzymałości, natomiast stopy przesycone odzyskują po oziębieniu w mniejszym (stopy AICuMgMn) lub większym stopniu (stopy AIMgSiMn) utraconą wytrzymałość. Jednak przy dłuższym ogrzewaniu ponad 150°C wszystkie stopy tracą znacznie na wytrzymałości. Spadek R, i Q02, a wzrost wydłużenia dla czystego aluminium Al 991>/0 w stanie półtwardym oraz stopu AICuMgMn w stanie utwardzonym. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem jest pełzanie stopu, które element obciążony naprężeniem dopuszczalnym doprowadzić może w temperaturze około 200°C do niedozwolonych odkształceń, a konstrukcję nawet do załamania. Konstrukcje aluminiowe, poddane przez dłuższy czas temperaturze ponad 100°C, należałoby więc otoczyć warstwą ochronną, jednak wówczas tracą one jedną ze swych głównych zalet, tj. Continue reading „AICuMgMn w stanie utwardzonym”

KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIALÓW OGNIOTRWALYCH

KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH. Materiały ogniotrwałe, posiadające różne korzystne cechy, odznaczają się jednak przeważnie niejednorodną strukturą oraz względnie wysoką porowatością. Niemniej znalazły one szerokie zastosowanie do budowy rozmaitych elementów obiektów przemysłowych, w których podczas pracy w wysokich temperaturach pomiędzy obmurzem a środowiskiem roboczym urządzenia cieplnego zachodzą liczne reakcje chemiczne. Przebiegają one nieraz dość intensywnie, działając niszcząco na obmurze z materiału ogniotrwałego. Dla poszczególnych urządzeń przemysłowych dobiera, się najodpowiedniejsze materiały ogniotrwałe w zależności od ich temperatury roboczej, składu chemicznego spalin, oddziaływań chemicznych, wielkości i rodzaju obciążeń, zmiany temperatur itd. Continue reading „KOROZJA CERAMICZNYCH MATERIALÓW OGNIOTRWALYCH”

Stan taki – wybitnie sprzyja korozji wyrobów

Stan taki – wybitnie sprzyja korozji wyrobów. Dlatego zaleca się układanie wyrobów najbardziej ogniotrwałych w tych partiach obmurza, w których występują szczególnie gorące gazy i płomień działa na nie bezpośrednio, względnie tam, gdzie zachodzą najbardziej niekorzystne działania mechaniczne i chemiczne. W innych częściach obmurza można stosować materiały o niższej ogniotrwałości. Podczas ogrzewania wyroby ogniotrwałe powinny w niedużym stopniu zmieniać swoją objętość. Najmniejsze zmiany tego rodzaju wykazują wyroby kwarcowo-szamotowe, natomiast nieco większe kolejno: szamotowe, krzemionkowe i magnezytowe. Continue reading „Stan taki – wybitnie sprzyja korozji wyrobów”

Nalezy jednak pamietac o tym, ze wytrzymalosc mechaniczna wyrobów ogniotrwalych ulega zmianie podczas ogrzewania do wysokich temperatur

Należy jednak pamiętać o tym, że wytrzymałość mechaniczna wyrobów ogniotrwałych ulega zmianie podczas ogrzewania do wysokich temperatur. I tak wyroby szamotowe wykazują wzrost wytrzymałości na ściskanie podczas ogrzewania aż do temperatur 1 000–; -1200~e, po przejściu których następuje jej zmniejszenie. Podczas ogrzewania wyrobów krzemionkowych, ich wytrzymałość mechaniczna zmienia się wraz ze zmianami strukturalnymi towarzyszącymi przemianom SiOz. Ważnym wskaźnikiem jakości wyrobów ogniotrwałych, blisko związanym z wytrzymałością mechaniczną, jest ogniotrwałość pod obciążeniem, obrazująca skłonność do odkształcania się materiałów w wysokich temperaturach pod działaniem siły ściskającej. Z uwagi na różnicę temperatur pomiędzy ogniową powierzchnią roboczą wyrobów a jego partiami wewnętrznymi, wynikającą z małej przewodności cieplnej wyrobów ogniotrwałych, mięknięcie a tym samym możliwość deformowania się w pracy d otyczy tylko części wyrobów bezpośrednio narażonych na działanie najwyższych temperatur. Continue reading „Nalezy jednak pamietac o tym, ze wytrzymalosc mechaniczna wyrobów ogniotrwalych ulega zmianie podczas ogrzewania do wysokich temperatur”