Wykopy pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty wykonuje się różnymi sposobami w zależności od napotykanych warunków gruntowych, a więc od tego, jak głęboko znajduje się warstwa gruntu o wymaganej nośności, czy grunt jest suchy, czy nasycony wodą itp. Wykopy w gruncie suchym. Dla budynków niepodpiwniczonych wykonuje się wykopy tylko pod ławy fundamentowe. Wykopy te noszą nazwę wąskoprzestrzennych. Do wykopów wąskoprzestrzennych zaliczamy te, których szerokość nie przekracza 1,5 m. Continue reading „Wykopy pod fundamenty”

Miejsca w sciance szczelnej

Dla ochrony w czasie wbijania bali ścianki szczelnej ich górnych końców nakłada się na nie ochronne obręcze stalowe, które się zdejmuje po wybiciu pala. Oprócz ścianek szczelnych drewnianych stosuje się również ścianki żelbetowe lub stalowe. Po wykonaniu ścianki szczelnej przystępuje się do wybierania ziemi z nawodnionej warstwy gruntu. Ścianka szczelna musi być przy tym zagłębiona poniżej dna projektowanego wykopu i to tym głębiej, im jest wyższa. Miejsca w ściance szczelnej, przez które wdziera się woda, uszczelnia się pakułami. Continue reading „Miejsca w sciance szczelnej”

Zaleznosc wytrzymalosci zmeczeniowej

Zależność wytrzymałości zmęczeniowej od liczby zmian naprężeń przedstawia krzywa W 8hZ/era, którą nanosi się zazwyczaj w podziałce logarytmicznej. Krzywa Wohlera dla stopów aluminiowych, wg doświadczeń amerykańskich. Doświadczenia były wykonane na próbkach okrągłych (/) 50 mm, poddanych obrotowo-giętnym naprężeniom wahadłowym. (Stop 24S – T3 odpowiada stopowi AICuMgMn w stanie przesyconym i samorzutnie starzonym, stop 61S-T6 – stopowi AIMgSi Mn w stanie przesyconym i sztucznie starzonym, stop 75S-T6 – stopowi AIZnMgCu w stanie przesyconym i sztucznie starzonym). Krzywą Wohlera dla blachownic ze stopu AlMg5MnCr według badań przeprowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Continue reading „Zaleznosc wytrzymalosci zmeczeniowej”

SKRECANIE NIESWOBODNE (SKREPOWANE)

SKRĘCANIE NIESWOBODNE (SKRĘPOWANE) Przy skręcaniu nieswobodnym odległości pomiędzy odpowiednimi punktami spaczonych powierzchni ulegają zmianie, włókna podłużne wydłużają się lub skracają, wskutek czego występują naprężenia normalne oraz towarzyszące im naprężenia styczne. Naprężenia normalne są miarą oporu, jaki stawia element swobodnemu paczeniu się poszczególnych przekrojów. Przy przekrojach cienkościennych można przyjąć z dostateczną dokładnością, że naprężenia normalne są rozłożone równomiernie wzdłuż grubości ścianek przekroju. Przekroje otwarte. Pod wpływem momentu skręcającego powstaje w rozpatrywanym przekroju pręta moment Mozo Moment ten rozkładamy na moment Ms, wywołujący swobodne (czyste) skręcanie, oraz na moment giętno-skrętny M, Moment Ms wywołuje w przekroju naprężenia styczne ts (p. Continue reading „SKRECANIE NIESWOBODNE (SKREPOWANE)”

Pod wplywem momentu skrecajacego

Pomiędzy momentem Moz a odkształceniem pręta istnieje zależność wyrażona równaniem różniczkowym np. : dlp d3lp Moz = GJs – – EJ,- dz dz3 gdzie J m -:-: oblicza się wg wzór, . f/J – kąt skręcenia. Wzór wyprowadzono przy założeniu, że podczas skręcania kontur przekroju nie ulega zmianie (tj. że rzut przekroju na płaszczyznę prostopadłą do osi pręta pozostaje niezmieniony). Continue reading „Pod wplywem momentu skrecajacego”

w kitach kwasoodpornych zawierajacych szklo wodne o module nizszym niz 3

w kitach kwasoodpornych zawierających szkło wodne o module niższym niż 3, po upływie kilku miesięcy przeważają układy krystaliczne, a nie bezpostaciowe; – w procesie twardnienia obok reakcji głównych i zachodzą również reakcje uboczne, w wyniku których powstają związki kompleksowe, zawierające fluor, np. 9Si02 . 2NaF . 2H20 i inne; wydzielająca się przy tym krzemionka bezpostaciowa ulega odwodnieniu i cementuje ziarna wypełniacza kitu. Dalsze reakcje polegają na dehydratacji krzemionki i ostatecznym jej przejściu w trwałą odmianę wolnej krzemionki – Si02. Continue reading „w kitach kwasoodpornych zawierajacych szklo wodne o module nizszym niz 3”

Powazne znaczenie dla trwalosci obmurza ogniotrwalego ma równiez dobór odpowiedniej zaprawy dla poszczególnych odmian wyrobów

Poważne znaczenie dla trwałości obmurza ogniotrwałego ma również dobór odpowiedniej zaprawy dla poszczególnych odmian wyrobów. Najczęściej stosuje się zaprawy o podobnym składzie co wyroby, ale o nieco niższej ogniotrwałości zwykłej (o 40-:-60°C), a samo ułożenie i wymurowanie wykonuje się bardzo starannie. Przede wszystkim wyroby dobiera się kształtem i wymiarami tak, żeby nie zachodziła potrzeba ich mechanicznej obróbki, tj. przecinania i dociosywania, co wpływa niekorzystnie -na zwartość wyrobów. Ponadto należy pomiędzy układanymi wyrobami pozostawiać małe szczeliny, dokładnie wypełnione zaprawą ogniotrwałą. Continue reading „Powazne znaczenie dla trwalosci obmurza ogniotrwalego ma równiez dobór odpowiedniej zaprawy dla poszczególnych odmian wyrobów”

Wielkosc omawianych sil w warunkach pracy wyrobów ogniotrwalych jest na ogól nieznaczna, gdyz wynikaja one przewaznie z wplywu wlasnego ciezaru wykladziny ogniotrwalej

Wielkość omawianych sił w warunkach pracy wyrobów ogniotrwałych jest na ogół nieznaczna, gdyż wynikają one przeważnie z wpływu własnego ciężaru wykładziny ogniotrwałej. Dla przykładu można podać, że np. ciśnienie na taką wykładzinę w obmurzu oraz powstające w, związku z nim naprężenia zgniatające nie przekraczają na ogół dziesiętnych części kG/cm2. Ciśnienia takie są znacznie niższe od tych, jakie mogą wytrzymywać różne wyroby ogniotrwałe w normalnej temperaturze. Wytrzymałość na ściskanie jest jednak jednym z ważniejszych wskaźników jakości tych wyrobów, gdyż jest ona nie tylko wskaźnikiem trwałości mechanicznej, lecz jest również związana z jakością struktury wyrobów, warunkującą tak odporność na nagłe zmiany temperatur jak i odporność chemiczną na działanie, np. Continue reading „Wielkosc omawianych sil w warunkach pracy wyrobów ogniotrwalych jest na ogól nieznaczna, gdyz wynikaja one przewaznie z wplywu wlasnego ciezaru wykladziny ogniotrwalej”