Nachylenie skarp daje sie mniejsze lub wieksze zaleznie od rodzaju gruntu.

W gruntach o budowie zwartej i nie zawierających wody gruntowej (np. w twardych glinach i iłach) można wykonać wykop o ścianach pionowych lub prawie pionowych. Jeżeli natomiast grunt jest sypki lub. mało zwarty; wykonuje się wykop o ścianach pochyłych, zwanych skarpami. Nachylenie skarp daje się mniejsze lub większe zależnie od rodzaju gruntu. Continue reading „Nachylenie skarp daje sie mniejsze lub wieksze zaleznie od rodzaju gruntu.”

Deskowanie wykopów wykonuje sie z desek lub bali grubosci co najmniej 32 mm

Deskowanie wykopów wykonuje się z desek lub bali grubości co najmniej 32 mm. Bale grubości 50 mm układa się poziomo obok siebie albo w odstępach, lub też pionowo często wbijając je częściowo w grunt. Umocnienia wykopów pod fundamenty: a) wzmocnienie wykopu wąskiego bez deskowania, b) wzmocnienie wykopu wąskiego z deskowaniem stosuje się deskowanie poziome z jednej lub kilku desek jako tańsze od pionowego. Usztywnienie desek i podparcie za ich pośrednictwem ścian wykopów wykonuje się za pomocą różnej konstrukcji stempli, rozpór, podpór itp. Deskowanie prostopadłe stosuje się najczęściej w wypadku gruntów wodonośnych i luźnych oraz gdy głębokość wykopu nie przekracza 4 m. Continue reading „Deskowanie wykopów wykonuje sie z desek lub bali grubosci co najmniej 32 mm”

Wykopy waskoprzestrzenne

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonuje się najczęściej ręcznie, a szerokoprzestrzenne środkami mechanicznymi (koparki), jeżeli kubatura wykopów jest tak duża, że opłaca się sprowadzać koparkę. Wymiary wykopu powinny być nieco większe niż obrysie fundamentu. W wypadku np. gdy ściana piwniczna nie będzie miała izolacji pionowej, odległość dolnej krawędzi zbocza od lica ściany piwnicznej lub fundamentowej powinna wynosić 10-i-20 cm. Jeżeli natomiast wykonanie izolacji piwnicznej przeciwwilgociowa na murach piwnicznych lub fundamentowych jest przewidziane, odległość ta ze względu na miejsce robocze powinna być większa, tzn. Continue reading „Wykopy waskoprzestrzenne”

Wykonanie law fundamentowych z cegly

Wykonanie ław fundamentowych z cegły. Z ławami fundamentowymi zapoznaliśmy się już pokrótce w rozdziale II. Obecnie wiadomości te uzupełnimy potrzebnymi w praktyce murarza szczegółami. Do budowy fundamentów ceglanych należy stosować tylko cegłę dobrze wypaloną, o dużej wytrzymałości i małej nasiąkliwości. Zaprawy używa się cementowej 1: 4 lub, do fundamentów mniej obciążonych cementowo-wapiennej 1: 2 : 10. Continue reading „Wykonanie law fundamentowych z cegly”

Stopy aluminiowe

Belki poddane były obciążeniom wahadłowym przy pomocy wibratora (naprężenie od obciążenia stałego ciężarem własnym Og = 72 kG/cm2). Krzywa W 6hlera dla stali miękkiej już po kilku milionach cyklów przechodzi w linię poziomą, osiągającą tzw. nieograniczoną wytrzymałość zmęczeniową. Stopy aluminiowe osiągają tę wartość dopiero po kilkuset milionach cyklów, wartość ta nie została osiągnięta jeszcze po 500 milionach cyklów). Ponieważ doświadczenia dla tak dużej liczby zmian są bardzo czasochłonne (trwają od kilku miesięcy do kilku lat), więc zazwyczaj przerywa się je po 50 -+- 100 mln cyklów. Continue reading „Stopy aluminiowe”

Obecnie stosuje sie najczesciej wykresy Smitha lub Haigha.

Obecnie stosuje się najczęściej wykresy Smitha lub Haigha. Wykres Smitha przedstawia Omsx = f{os) lub Gmin = f (os). W punktach występują charakterystyczne rzędne. Wykresy Smitha dla stopów, których krzywe Wohlera uzyskano na podstawie doświadczeń z próbkami okrągłymi Cb 50 mm, poddanymi zmiennym naprężeniom osiowym. Wykres Haigha przedstawia zależność Os = f(os). Continue reading „Obecnie stosuje sie najczesciej wykresy Smitha lub Haigha.”

SKRECANIE PRETÓW CIENKOSCIENNYCH

SKRĘCANIE PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH.
PRZYPADKI WYSTĘPOWANIA SKRĘCENIA Skręcanie pręta następuje: 1) gdy działa nań moment skręcający w płaszczyźnie prostopadłej do osi pręta, 2) gdy płaszczyzna momentu zginającego nie przechodzi przez środek ścinania, 3) w ogólnym przypadku wyboczenia, 4) przy zwichrzeniu (p. 2. 5). Przekroje pręta pierwotnie płaskie pozostają płaskimi po skręceniu tylko w przypadku przekroju okrągłego i pierścieniowego ; z wystarczającą dokładnością można to przyjąć dla przekrojów cienko- ściennych przekroju zamkniętego kwadratowego o jednakowej grubości ścianek lub przekrojów złożonych z dwóch wąskich prostokątów przecinających się. Continue reading „SKRECANIE PRETÓW CIENKOSCIENNYCH”

SKRECANIE SWOBODNE (CZYSTE)

SKRĘCANIE SWOBODNE (CZYSTE) Przy skręcaniu swobodnym odległości pomiędzy odpowiednimi punktami przekrojów nie ulegają zmianie, długości włókien podłużnych pozostają niezmienione, wobec czego w przekroju poprzecznym pręta nie występują naprężenia normalne, a tylko naprężenia styczne. W przekroju prostokątnym największe naprężenie styczne wystąpi w środku dłuższego boku. Naprężenie styczne w środku boku krótszego przy h > 4 t wynosi v, = 0,74 . smax a. Przekrój skrzynkowy prostokątny Większe naprężenie występuje w cieńszej ściance. Continue reading „SKRECANIE SWOBODNE (CZYSTE)”

Badanie odpornosci na niszczenie chemiczne prowadzi sie przy uzyciu kwasów lub zasad

Badanie odporności na niszczenie chemiczne prowadzi się przy użyciu kwasów lub zasad, a więc stężonych lub rozcieńczonych kwasów i zasad nieorganicznych: H2S04, HCI, HN03 oraz NaOH, w temperaturach normalnych i wyższych. Często badania uzupełnia się pomiarem różnych własności termicznych , np. przewodności cieplnej (0+100°C), rozszerzalności cieplnej, ciepła właściwego, odporności na nagłe zmiany temperatur, jak również w przypadku wytwarzania elektroizolatorów pomiarem wytrzymałości wyrobów na przebicie elektryczne. Charakterystyczne własności surowców wykorzystywanych w petrurgii oraz wyrobów z nich otrzymywanych. Zestawione dane wskazują, że własności leizny kształtują się korzystniej niż własności surowców, z których ona powstała, jakkolwiek można stwierdzić odpowiednie zróżnicowanie cech tak tworzyw szklistych, jak i krystalicznych otrzymywanych z różnych surowców. Continue reading „Badanie odpornosci na niszczenie chemiczne prowadzi sie przy uzyciu kwasów lub zasad”