Badanie odpornosci na niszczenie chemiczne prowadzi sie przy uzyciu kwasów lub zasad

Badanie odporności na niszczenie chemiczne prowadzi się przy użyciu kwasów lub zasad, a więc stężonych lub rozcieńczonych kwasów i zasad nieorganicznych: H2S04, HCI, HN03 oraz NaOH, w temperaturach normalnych i wyższych. Często badania uzupełnia się pomiarem różnych własności termicznych , np. przewodności cieplnej (0+100°C), rozszerzalności cieplnej, ciepła właściwego, odporności na nagłe zmiany temperatur, jak również w przypadku wytwarzania elektroizolatorów pomiarem wytrzymałości wyrobów na przebicie elektryczne. Charakterystyczne własności surowców wykorzystywanych w petrurgii oraz wyrobów z nich otrzymywanych. Zestawione dane wskazują, że własności leizny kształtują się korzystniej niż własności surowców, z których ona powstała, jakkolwiek można stwierdzić odpowiednie zróżnicowanie cech tak tworzyw szklistych, jak i krystalicznych otrzymywanych z różnych surowców. Odporność topionych bazaltów na agresywne oddziaływanie kwasów. Z zestawionych w niej danych wynika, co następuje: niszczące oddziaływanie na leiznę kamienną różnych kwasów i zasad, tak w temperaturze normalnej, jak i podwyższonej, jest na ogół nieznaczne; – najintensywniejsze jest korodujące oddziaływanie stężonego ługu sodowego w temperaturze wrzenia oraz rozcieńczonego kwasu siarkowego o temperaturze otoczenia; – słabsze jest oddziaływanie stężonego kwasu siarkowego, kwasów solnego i azotowego, stężanych i rozcieńczonych, oraz ługu sodowego rozcieńczonego. Inne badania odporności chemicznej krajowej leizny bazaltowej dotyczyły surowców, gotowych wyrobów oraz mlewa o uziarnieniu 0,8- 1 mm. Mlewa takie, gotowane przez 1 godzinę w kwasach oraz w ługu sodowym o różnym stężeniu, charakteryzowała różna rozpuszczalność, czego dowodzą wielkości przedstawiające pozostałość nierozpuszczoną w tych substancjach. [podobne: rewo lubin, domex opole, bostal gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal gliwice domex opole rewo lubin